സ്ക്വോങ്ക് മോഡുകൾ

 ഡോവ്പോ ടോപ്സൈഡ് ഡ്യുവൽ സ്ക്വോങ്ക് ബോക്സ് മോഡ്
നഷ്ടപ്പെട്ട vape centaurus

ലോസ്റ്റ് വേപ്പ് സെന്റോറസ് ക്വസ്റ്റ് BF 100W ബോക്സ് മോഡ്

ലോസ്റ്റ് വേപ്പ് സെന്റോറസ് ക്വസ്റ്റ് BF ബോക്സ് മോഡ് 100W വരെ ഫയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ-ബാറ്ററി ഉപകരണമാണ്. കിറ്റ് ഒരു സ്‌ക്വങ്ക് ബോട്ടിലും ഡ്രിപ്പർ ആയി ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ബോട്ടിലുമായാണ് വരുന്നത്, രണ്ടും 9.5mL.

8 മഹത്തായ 9.1 ആശ്ചര്യ ഉപയോക്താവിന്റെ ശരാശരി